Fråga 2015/16:507 Svensk geoprocess

av Caroline Szyber (KD)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Informationsförsörjningen ska vara av god kvalitet, rikstäckande, långsiktig, stabil och säker. Användningen av den grundläggande informationen ska öka och komma till nytta hos fler användare och inom fler användningsområden.

Lantmäteriet är ansvarigt för den nationella geodetiska infrastrukturen som består av de nationella och över tiden hållbara referenssystemen i plan, höjd och tyngdkraft samt det nationella nätet av permanenta referensstationer för positionering. Med enhetliga geodata och referenssystem effektiviseras de olika samhällsbyggnadsprocesserna planarbete, bygglovshantering och fastighetsbildning. Sedan 2011 pågår ett omfattande arbete med att utarbeta enhetliga geodataspecifikationer, utveckla nya och förändrade samarbetsformer, stödja och påskynda kommunerna och övriga berörda myndigheter i deras införande av de enhetliga referenssystemen i höjd och plan.

I ett regeringsbeslut den 3 oktober 2013 anges att detta arbete - Svensk geoprocess - senast den 1 juli 2016 ska ha ordnat fastställda enhetliga nationella geodataspecifikationer samt bidragit till att alla landets kommuner senast den 1 juli 2016 ska ha infört de enhetliga referenssystemen. I nuläget gör ansvariga myndigheter bedömningen att landets alla kommuner och landets alla berörda statliga myndigheter inte klarar av att införa de enhetliga referenssystemen till den 1 juli 2016.

Enhetliga geodataspecifikationer bidrar till effektivare handläggning av ärenden i plan-och plangenomförandeprocesserna och ökad rättssäkerhet. Dessa specifikationer medger en digital planprocess, möjliggör utveckling av smarta tjänster och appar med geodata samt ännu mer lättanvända kartprodukter och tjänster. Med harmoniserade och standardiserade geodata kommer öppna geodata att skapa mycket stora nyttor.

För att åstadkomma en snabbare plan-och byggprocess är det nödvändigt att alla kommuner och myndigheter använder de enhetliga referenssystemen, att harmoniserade och standardiserade geodata finns och att öppna geodata tillhandahålls som kan användas i en helt digital planprocess.

Med hänvisning till det anförda vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

Kommer statsrådet att verka för att arbetet inom Svensk geoprocess påskyndas i syfte att skapa nödvändiga förutsättningar för en enhetlig och helt digital planprocess?