Fråga 2015/16:500 Åldersgränser för gode män

av Robert Hannah (L)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Flyktingströmmen vi ser i dag är extraordinärt stor. En stor andel är ensamkommande barn. Ensamkommande flyktingbarn som anländer till Sverige är mycket utsatta. Barn kan lätt fara illa och utnyttjas i sitt svaga tillstånd. Kompetenta och erfarna gode män är därför mer behövliga än någonsin. Det finns dessutom även brist på gode män i dag i många kommuner och därför tvingas man vänta på förmyndare.

Trots denna brist har till exempel Överförmyndarnämden i Göteborgs kommun en policy som innebär att individer över 70 år inte tillåts få några nya uppdrag. Individer över 70 års ålder är fullt kompetenta att åta sig uppdrag och mycket talar för att dessa typer av policyer utgör åldersdiskriminering.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

Delar kultur- och demokratiministern min uppfattning om att det ur diskrimineringssynpunkt är problematiskt med övre åldersgränser för att t.ex. få åta sig uppdrag som gode män, och föranleder detta i så fall några generella åtgärder från ministerns sida?