Fråga 2015/16:475 Behov av mer åtgärder för socialtjänsten

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten, vården och tandvården är redan påtaglig. Det tryck och den press som nu delar av socialtjänstens och vårdens personal är utsatt för är inte hållbar. Det ska vara ordning och reda i välfärden. Svensk vård- och socialomsorgspersonal är eftertraktad och ansedd som duktig på organisation och på att göra prioriteringar. Vi ska alltid ha fokus på kvalitet inom vården och socialtjänsten.

Sverige befinner sig emellertid nu i en situation som vi inte har kontroll över. Läget är akut och extraordinärt. Detta gäller givetvis för alla som flyr från till exempel Syrien, men även situationen med mottagande av många flyktingar under mycket kort tid är extraordinär.

Migrationsverkets senaste prognos talar sitt tydliga språk. För år 2015 beräknas 140 000 till 190 000 asylsökande. Lägg därtill – eftersom Sverige för närvarande inte har kontroll över sina gränser – ett betydande okänt antal människor som tagit sig in i landet illegalt utan att ha sökt asyl.

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen utan dröjsmål inleda en utredning av vad som har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda en åtgärd av nämnden. Enligt lagen ska en utredning vara genomförd inom fyra månader. Efter utredningen kan barn, unga och familjer vid behov erbjudas olika insatser från socialnämnden. Trycket på socialtjänsten är stort och läget akut. Varje dag är det till exempel ytterligare någon kommun som Lex Sarah-anmäler sig för man inte mäktar med det akuta läget. Det beror dels på utredningar om placering av ensamkommande barn och dels en stor mängd anmälningar om barn som far illa. Detta är oacceptabelt. Socialtjänsten blir tvungen att göra prioriteringar och utreda de ärenden som de ser som mest akuta. Under tiden måste resten av ärendena vänta, trots att lagstiftningen inte tillåter detta.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, föreslår i sitt 47-punktsprogram att socialtjänsten ska ha möjligheten att temporärt göra prioriteringar på samma sätt som till exempel hälso- och sjukvården, detta för att möjliggöra att det är professionella bedömningar som styr och inte lagstadgade tidsgränser. SKL har därför föreslagit att den bortre tidsgränsen ska tas bort temporärt. Samtidigt bör informationen till den enskilde ske mer löpande, inte minst när utredningen planeras vara avslutad. Med andra ord ska man stärka informationsplikten för att inte någon ska hamna mellan stolarna och för att upprätthålla kvaliteten. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd, Åsa Regnér:

 

Avser regeringen och statsrådet Regnér att vidta åtgärder för att underlätta för socialtjänsten temporärt med anledning av det extraordinära och allvarliga läge Sverige befinner sig i, genom att ta bort fyramånadersgränsen temporärt vid socialnämndens utredningar samt genom att stärka informationsplikten till den enskilde löpande och inte minst när utredningen beräknas avslutas?