Fråga 2015/16:472 Näringspolitiken för den feministiska regeringen

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Satsningar på entreprenörskap och nystart av och utveckling av företag är en jämställdhetsfråga som ger möjlighet till tillväxt genom att bättre nyttja hela befolkningen. Alliansregeringen genomförde därför riktade insatser med program för kvinnors företagande som vände sig till kvinnor som ville utveckla sina företag och kvinnor som ville starta företag. Samma program vände sig också till aktörer som arbetade för att främja företagande, företagsutveckling och regional tillväxt, till exempel genom rådgivning och finansiering.

Alliansregeringen initierade även flera insatser inom den allmänna näringspolitiken som har främjat jämställdheten mellan män som företagare och kvinnor som företagare. Kvinnors delaktighet och jämställda medverkan i tillväxt- och utvecklingsarbete lokalt, regionalt, nationellt och internationellt är viktigt. Här spelar den lokala och regionala nivån roll då behov och förutsättningar kan se olika ut beroende på var i landet man befinner sig.

Exempelvis har resurscentrum tillsammans med den ideella organisationen Winnets nätverk spelat roll för att med samlade krafter kunna stärka och bibehålla kvinnors möjligheter till egen försörjning genom utbildning, anställning och att driva eget företag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Winnet fortsatt ska vara en del av de strategiska insatserna för att stärka och bibehålla kvinnors möjligheter till egen försörjning, anställning och att driva eget företag inom ramen för näringspolitiken för den feministiska regeringen?