Fråga 2015/16:457 Riksintresseutredningen och framtidens jordbruk i Sverige

av Erik Bengtzboe (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Trots hög effektivitet kämpar svenskt jordbruk med sin lönsamhet. När internationella priser på exempelvis mjölk faller blir det uppenbart att svenska bönder och svenskt lantbruk har en tuff situation till följd av högre kostnader än våra konkurrenter. Eventuella ytterligare pålagor på svenskt jordbruk riskerar att få förödande konsekvenser.

Efter att Riksrevisionen konstaterat att bostadsbyggandet hämmades av hanteringen av riksintressena tillsattes 2013 en utredning för att se över riksintressena, delvis med fokus för att underlätta bostadsbyggandet.

Efter förändringar i utredningens arbete efter valet 2014 har utredningen nu lämnat besked och meddelar att bostadsförsörjningen inte kommer att klassas som riksintresse, utan att i stället en rad nya riksintressen ska tillkomma, däribland grundvattenförekomst.

Detta riskerar att innebära ytterligare pålagor på lantbruket och på sikt ytterligare skada vår konkurrenskraft.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 Hur ser statsrådet på Riksintresseutredningens förslag och delar statsrådet uppfattningen att de riskerar att skada förutsättningarna för svenskt jordbruk?