Fråga 2015/16:450 Jämlik utbildning till gode män

av Thomas Finnborg (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

En viktig del av det svenska välfärdssamhället är att tillförsäkra hjälp och stöd för den som själv av olika anledningar inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Detta tillgodoses genom tillsättande av ställföreträdare, god man eller förvaltare.

Runt 30 000 ensamkommande barn och unga förväntas att komma till Sverige under 2015 och sannolikt minst lika många under 2016. Dessa barn och ungdomar har enligt svensk lag rätt att få en god man utsedd. Uppgiften att vara god man för ensamkommande kan exempelvis handla om att hjälpa till att ansöka om uppehållstillstånd, söka bidrag från Migrationsverket, förvalta barnets tillgångar och se till att barnets kontakter med myndigheter, skola, hälsovård etcetera säkerställs. På grund av dagens extremt ansträngda situation när det gäller antalet ensamkommande barn och ungdomar råder stora svårigheter med att rekrytera tillräckligt med personer som vill och kan ta på sig ansvaret som gode män.

I kommunens ansvar ligger enligt lag att den gode mannen generellt ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget. När det gäller ensamkommande barn uttalas dessutom särskilt att den gode mannen ska ha kunskap om barns behov i olika åldrar, förståelse för deras situation, goda kunskaper om det svenska samhället, behärska god svenska både skriftligen och muntligen, vara opartisk och ha kunskap om utlänningslagen och asylprocessen.

Det är därför viktigt att dessa gode männen utan dröjsmål får den utbildning som krävs för att kvaliteten från rättssäkerhetssynpunkt för den ensamkommande och kvaliteten i övrigt på utförandet av de uppdrag gode mannen åtar sig säkerställs.

Att som ensamkommande barn eller ungdom få en god kontakt med en hederlig medborgare, som vill göra en insats för en ung människa som behöver hjälp att komma in i det svenska samhället, är på sikt en investering för Sveriges framtid. Allt som främjar en god integration och som motverkar utanförskap måste tas till vara. Därmed bör gode män i hela landet erbjudas en kostnadsfri och jämlik utbildning som höjer statusen och nivån på insatserna.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern att göra för att utbildningarna till gode män ska vara kvalitetsmässigt jämlika?