Fråga 2015/16:432 Fördelning av kvalitetsmedlen

av Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Regeringen har beslutat att alliansregeringens tidigare reform ”att resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska fördelas även på grundval av kvalitetsutvärderingar av utbildningars resultat” inte längre ska gälla. I och med att alliansregeringens budget vann riksdagens gillande under 2015 fördelades knappt 300 miljoner kronor på detta sätt. I budgetpropositionen för 2016, utgiftsområde 16, står nu att läsa: ”De knappt 300 miljoner kronor som under 2015 har fördelats genom den kvalitetsbaserade resurstilldelningen bör i stället användas för kvalitetshöjande insatser vid högre utbildning under 2016. Dessa medel kommer att fördelas i regleringsbreven för 2016.” På vilka grunder detta ska ske framgår dock inte.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson:

 

På vilka grunder kommer statsrådet att fördela medel för kvalitetshöjande insatser, och kan statsrådet försäkra att dessa medel inte utgörs av de 250 miljoner kronor som regeringen avsätter för att höja ersättningsbelopp inom Humsamområdet?