Fråga 2015/16:421 Frihetsberövande av personer med små barn

av Marta Obminska (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I Justitieombudsmännens (JO) ämbetsberättelse som är avgiven vid riksmötet 2015/16 lyfter chefs-JO Elisabet Fura särskilt fram Kriminalvårdens agerande i samband med att en ung kvinna som var häktad skilts från sin sex veckor gamle son som hon ammade (dnr 1697-2014). Kvinnan ansökte om permission. Inför häktets prövning av ansökan hade såväl sjukvården som socialtjänsten understrukit vikten av att kvinnan tilläts vistas tillsammans med sonen. Som skäl för detta angavs behovet av anknytning mellan barnet och mamman. Häktet avslog trots denna permissionsansökan.

I sitt beslut gjorde häktet bland annat bedömningen att eftersom permission enligt häkteslagen bara kan beviljas en viss kortare tid så kunde syftet med anknytningsteorin inte uppnås. I beslutet pekade JO på det olämpliga i att ett häkte gör den typen av bedömningar, eftersom det inte ingår i Kriminalvårdens uppdrag.

Enligt JO:s mening borde häktets bedömning i stället ha begränsats till frågan om det fanns särskilt ömmande skäl att bifalla ansökan och om det fanns säkerhetsskäl som hindrade en permission. Då permissionsansökan avsåg en mammas kontakt med ett spädbarn som fortfarande ammades framstod det som uppenbart att kravet på särskilt ömmande skäl var uppfyllt.

Fallet visar på den särskilda problematik som uppstår när det blir aktuellt med frihetsberövande av personer som har små barn.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka överväganden eller åtgärder anser justitie- och migrationsministern att den aktuella problematiken föranleder?