Fråga 2015/16:417 Färre pensionerade lärare i skolan på grund av höjd löneskatt för äldre

av Christer Nylander (L)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Svensk skola har stora utmaningar på både kort och lång sikt. I det långa perspektivet handlar det om att Sverige återigen ska bli en framgångsrik kunskapsnation i världsklass. För att nå dit behöver vi öka attraktiviteten i läraryrket, förbättra styrningen och tydliggöra kunskapskrav. Utmaningarna är vi politiskt ganska överens kring, men våra vägar dit skiljer sig åt. 

På kort sikt behöver vi klara av den akuta flyktingkrisen. Runt om i Sverige gör många pedagoger, tjänstemän och skolledare ett fantastiskt jobb för att få mottagandet att fungera. Men det finns stora utmaningar. En av de stora utmaningarna är att möta den akuta lärarbrist som råder. 

Söktrycket till Lärarhögskolan ökade med över 30 procent under den period Liberalerna satt i regeringen. Vi genomförde viktiga reformer för att öka intresset för läraryrket, såsom en ny lärarhögskola, införande av karriärtjänster för över 17 000 lärare, införande av lärarlegitimation samt stora kompetensutvecklingsinsatser. Dessa reformer fungerar och måste fortsätta att utvecklas. 

För att få fler lärare i skolan på kort sikt behövs dock fler åtgärder. Liberalerna drev på, och fick igenom, i migrationsuppgörelsen med regeringen att pensionärer och lärarstudenter skulle kunna gå in och bistå i undervisningen. Att lärare som gått i pension åter går in och hjälper till i undervisningen är ett bra sätt att på kort sikt möta det akuta behov som finns. 

Regeringen kommer den 1 januari att höja skatten för äldre som jobbar. Höjningen av löneskatten för äldre är i sig ett felaktigt beslut. Det sänder signalen till äldre att om man har fyllt 65 år bör man ägna sig åt något annat än produktivt arbete. Men det leder också till att det blir dyrare för skolans huvudmän att ta in pensionärer i skolan. Beslutet är ett hinder för att fler äldre ska kunna bidra i undervisningen. 

Min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin är därmed följande:

 

På vilket sätt kommer ministern att verka för att fler pensionärer kan anställas i svensk skola?