Fråga 2015/16:411 Vattenverksamhetsutredningen

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Den 4 april 2012 beslutade alliansregeringen (dir. 2012:29) att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över reglerna om vattenverksamhet i miljöbalken, MB, och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Den 31 maj 2012 beslutade alliansregeringen genom tilläggsdirektiv (dir. 2012:60) att uppdraget även skulle omfatta en särskild analys av 4 kap. 6 § MB.

Utredningen tog namnet Vattenverksamhetsutredningen.

 

När avser klimat- och miljöministern och regeringen att återkomma till riksdagen i frågan om Vattenverksamhetsutredningen?