Fråga 2015/16:404 Våld och trakasserier på asylboenden

av Désirée Pethrus (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Boendesituationen för asylsökande har på många sätt gått in i en mycket kritisk fas. I brist på bostäder tvingas Migrationsverket inkvartera människor i tält, gymnastiksalar och till och med sina egna receptioner. Migrationsverket gör sitt yttersta för att ge flyktingar tak över huvudet i ett mycket tufft läge då antalet asylsökande ökat dramatiskt under hösten.

Det stora trycket på mottagningssystemet har gjort att många nya aktörer nu öppnat asylboenden. Deras ansvar för de asylsökande är begränsat till främst tak över huvudet och mat till dem som vistas i deras boenden. Men många som kommer har haft traumatiska erfarenheter med sig, har från människosmugglare ibland fått orealistiska förväntningar på vad som ska möta dem i Sverige och har kanske svårt att veta vad som gäller på ett boende. Det måste vara tydligt med regler för asylsökande på boendet. Och det ska kunna gå att vara trygg som asylsökande. Asylsökande ska kunna känna sig trygga, särskilt när de kommer för att söka skydd från krig, terror och förföljelse.

Dessvärre kommer nu rapporter från pastorer som länge jobbat med flyktingar oavsett religiös bakgrund men som nu ser en negativ utveckling där kristna flyktingar känner sig hotade i asylboendet. Det är inte acceptabelt. De berättar om fall med personer som tvingas ta av sig halsband med kors, konvertiter som hotas, konflikter om vad man får äta som uppstår på de boenden där man kan laga egen mat, personer som inte vågar ha Bibeln på rum som man delar med muslimer som blir hotfulla, IS-sympatisörer som försöker värva personer och att de som är kristna anses vara Asadanhängare. När kristna inte vill delta i de muslimska bönestunderna trakasseras och hotas de. Asylsökande som inte går till moskén trakasseras och överfalls i vissa fall ute på öppen gata. Så här fortsätter de berättelser som nu kommer. Pastorer känner att det nu kan bli så stora motsättningar mellan kristna och muslimer att de måste slå larm, då de själva vill motverka islamofobi. Vi måste agera proaktivt. När de tar upp frågan med Migrationsverket får de till svar att Migrationsverket inget kan göra. Och i de fall man gått med personer som polisanmält dödshot har dessa personer ändå fått återvända till det rum där andra boende har hotat med att skära halsen av dem. Medierna har också rapporterat om en hel del ingripanden som skett ute på asylboenden. Och frågan man ställer sig är vilka konsekvenser detta får för dem som hotat en annan person på ett boende.

Om alla dessa berättelser är sanna måste vi ta detta på största allvar. Vi måste nu få en lägesrapport om vad som sker ute på våra asylboenden, och flyktingar måste få veta både att detta är oacceptabelt och att det kan leda till åtgärder. Det måste vara nolltolerans mot hot, våld och trakasserier ute på asylboenden. Vi behöver fakta och underlag som politiker, och vi behöver en åtgärdsplan snarast.

Migrationsverket har enligt uppgift möjlighet att i någon mån erbjuda väktare och närvaro från sin egen personal ute på boendena. Något mer anser man sig inte kunna erbjuda för att lugna ner motsättningarna. Man har också mycket svårt att erbjuda alternativa boenden. Situationen försvåras av volymen asylsökande, men tidigare har Migrationsverket lyckats utverka hbtq-certifierade boenden. I Sverige ska ingen behöva uppleva förföljelse för sin tro eller sexuella läggning. Situationen just nu väcker dock frågor om boenden certifierade för kristna ska behövas. Det är inget eftersträvansvärt och är i så fall ett nederlag. Men om vi inte kan ordna trygghet och säkerhet på annat sätt kommer det att vara nödvändigt.

 

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga vad justitie- och migrationsminstern avser att vidta för åtgärder avseende nolltolerans mot våld och trakasserier på asylboenden.