Fråga 2015/16:374 Ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet

av Hans Rothenberg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Sveriges naturresurser har stor betydelse för samhället och ekonomin. Inte minst gäller det basnäringarna gruv- och stenindustrin som med de förädlande stål- och metallverken omsätter en kvarts biljon kronor i vårt land. Som en följd av att nyttja dessa resurser har Sverige och de nordiska länderna av naturlighet utvecklat hög kompetens inom bergbyggnad tack vare den stabila berggrunden i Skandinavien. Svenska företag har utvecklat världsledande teknologier som blivit stora exportframgångar.

Alltmer av infrastrukturen byggs i dag under mark. Det förutsätter därmed bred och gedigen kunskap om de geologiska förutsättningarna för att bygga på ett säkert miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Inte minst med hänsyn tagen till de förändringar som följer med klimatförändringarna spelar geologikompetensen en helt avgörande roll.

Paradoxalt nog har geovetenskapen i Sverige generellt sett haft svag ställning inom grundskola och gymnasium – inte minst jämfört med många andra länder i Europa och Nordamerika där earth sciences är ett självklart ämne på skolschemat.

 

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin om han avser att vidta några åtgärder för att lyfta fram ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet.