Fråga 2015/16:1579 Återinförande av elevstyrda skolor

av Christer Nylander (L)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Mellan 1997 och 2007 genomförde Socialdemokraterna och Miljöpartiet en försöksverksamhet som gav landets gymnasier rätt att tillsätta lokala styrelser med elevmajoritet. Själva tanken att eleverna vet bättre än rektorer och lärare om undervisningens innehåll och upplägg är nog det allra tydligaste tecknet på hur långt flumtänkandet gått i den rödgröna skolpolitiken. Liberalerna avskaffade detta som en av de första åtgärderna när vi tog över Utbildningsdepartementet 2006.

I en intervju i Lärarnas tidning öppnade statsrådet Gustav Fridolin för att återigen införa lokala skolstyrelser med elevmajoritet.

Från Liberalernas sida har vi varit tydliga med att elevstyrda skolor är en rest av den flumpolitik som bidrog till att svensk skola rasade i internationella kunskapsmätningar. När elever ges makt över centrala beslut om skolans budget, om tjänstetillsättning och om undervisningens utformning underkänner man en hel yrkeskår. Dessutom försvinner ansvarsutkrävandet för verksamheten. Det blir otydligt vem som ska bära ansvaret för en felaktig investering eller för när en elev med särskilda behov inte fått den hjälp och det stöd eleven är berättigad till.  Elever ska inte bestämma hur undervisningen ska läggas upp, vilka ämnen man ska ha eller vilka lärare som ska anställas. Det är lärare och rektorer som bestämmer över skolan och skolans verksamhet. Det är mycket olyckligt att utbildningsministern inte ser att förslag och tankar som dessa innebär ett underkännande av en hel yrkeskår.

Svensk skolas stora utmaningar handlar om att lyfta kunskapsresultaten och höja läraryrkets status. Det är svårt att komma på argument som talar för att just elevstyrda skolor skulle bidra till en lösning på något av dessa problem. Tvärtom skulle det vara ännu en stöt riktad mot lärarnas auktoritet och status att säga att eleverna vet bättre, och dessutom kan styra skolan bättre.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Avser ministern att ta initiativ till ett införande av lokala skolstyrelser med elevmajoritet om Skolkommissionen föreslår detta, och hur bedömer ministern att det i så fall skulle påverka lärarnas status?