Fråga 2015/16:1577 En nationell cykelstrategi och nationella mål för cykling

av Nina Lundström (L)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

 Våren 2015 beslutade riksdagen om tillkännagivanden till regeringen som rör cykelpolitiken. Ett av uppdragen till regeringen innebar att regeringen ska återkomma till riksdagen med en nationell cykelstrategi. Trafikutskottet påtalade att regeringen i arbetet med att ta fram en sådan strategi bör beakta vad utskottet har anfört om vikten av en sammanhängande cykelinfrastruktur och att cykeln bör betraktas som ett eget transportsätt. Trafikutskottet har därutöver påtalat vikten av att ta fram ett nationellt mål för cykling.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 angett att insatser för att främja och öka cyklandet har hög prioritet (prop. 2015/16:1 utg.omr. 22). Regeringen anger vidare att den avser att arbeta för en ökad och säker cykling och att ett led i detta arbete är att i dialog och samarbete med berörda aktörer som kommuner, cykelorganisationer och andra intressenter ta fram en nationell cykelstrategi.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Avser statsrådet och regeringen att återkomma till riksdagen under 2016 med en nationell cykelstrategi som även kommer att omfatta nationella mål för cykling?