Fråga 2015/16:1565 Korrespondensgymnasiet i Torsås

av Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Korrespondensgymnasiet i Torsås är en kommunal gymnasieskola där eleverna läser på distans. Skolan har riksintag, vilket innebär att elever från hela landet som är folkbokförda i Sverige kan studera där. Skolan regleras av en egen förordning (2011:682). Enligt densamma har skolan rätt att anta elever till och med höstterminen 2016.

Meningen var att ett permanent tillstånd skulle prövas i samband med att utredningen SOU 2012:76 behandlades. Detta skedde inte utan i stället tillsattes en ny utredning (U 2015:09) ;som inte kommer att lämna sitt slutbetänkande förrän tidigast den 30 maj 2017.

Detta innebär att skolan inte har möjlighet att anta nya elever höstterminen 2017 och i värsta fall inte heller höstterminen 2018. Detta skulle förstås vålla stora bekymmer för skolan att behålla sina pedagoger och skulle dessutom få allvarliga effekter för verksamheten i fråga och därmed även för nuvarande elever.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att Korrespondensgymnasiets verksamhet ska kunna fortsätta till dess att regeringen slutligt tar ställning till förslagen som kommer att presenteras i den kommande utredningen (U 2015:09)?