Fråga 2015/16:1552 Nord Stream 2

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Många kritiska röster har höjts med anledning av det planerade byggandet av Nord Stream 2, och det finns flera anledningar att vara kritisk. Några av dessa är miljöskäl.

Till att börja med är naturgas ett fossilt bränsle. Den planerade utbyggnaden av Nord Stream 2 innebär att mer fossil gas kommer att tas upp ur marken, och ett ökat användande av naturgas bidrar inte till EU:s mål att minska koldioxidutsläppen.

En annan viktig miljöaspekt handlar om ledningarnas placering på Östersjöns botten. Ytterligare ledningar riskerar att ge större påverkan på marin miljö och marint liv. En ny miljökonsekvensbedömning bör göras för att utreda vilka negativa miljöeffekter ytterligare en gasledning skulle innebära. Eftersom ledningen kommer att gå genom den svenska ekonomiska zonen har Sverige stora möjligheter att påverka vilka miljökrav som ska ställas. Den möjligheten ska regeringen ta vara på.

Svensk och europeisk lagstiftning skiljer sig åt mot rysk. Ett exempel på detta är kemikalier. Nord Stream skriver i sin miljöredovisning att de i samband med tryckprovningen vill spola gasledningarna med giftet glutaraldehyd för att sedan släppa ut restvattnet i Östersjön. De avser använda ett gift som bland annat påverkar tillväxten hos vattenorganismer men även är irriterande för slemhinnor och lungor hos människor. Då svenska företag använder sig av detta finns det hårda regler om rening av restvattnet.

Detta är några anledningar till att regeringen bör vara kritisk och noggrant utreda vilka konsekvenser Nord Stream 2 skulle innebära.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

På vilket sätt avser ministern att agera för att förebygga, hantera och minimera de många miljöpolitiska effekter som riskerar att följa av ett eventuellt bygge av Nord Stream 2?