Fråga 2015/16:1550 Åtgärder för sänkt sjukfrånvaro

av Margareta Cederfelt (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Sjukfrånvaron inom arbetsmarknaden är stigande, och det finns stor risk för att ökningen kommer att fortsätta. Årligen är 94 000 anställda sjukskrivna mer än 90 dagar per år, och 60 000 anställda är sjukskrivna mer än sex månader.

Regeringen vill höja arbetsgivarnas kostnader för sjukskrivningar över 90 dagar, detta trots att arbetsgivarna har påtalat de negativa effekter en höjning av deras kostnader för de långvariga sjukskrivningarna riskerar att medföra för alla parter. Risken är överhängande för att personer med långvarig sjukfrånvaro eller kroniska sjukdomar samt de som är långvarigt arbetslösa får svårigheter att finna nya arbeten. En annan negativ effekt är förstås de höga kostnaderna för arbetsgivarna.

Redan i dag betalar arbetsgivarna till sjukförsäkringen via arbetsgivaravgiften. Antalet sjukdagar har minskat under senare år medan skatteandelen i arbetsgivaravgiften har höjts. Detta innebär att arbetsgivarna redan i dag till stor del finansierar sjukförsäkringen.

En hållbar sjukförsäkring kan bidra till ökad sysselsättning och att de sjukskrivnas arbetsförmåga tas till vara. Detta sker inte genom att öka företagens kostnader och att därmed försämra möjligheterna till arbete för människor med sjukdomshistorik eller funktionsnedsättning. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att sänka sjukfrånvaron?