Fråga 2015/16:1525 Information om minskade skatteintäkter till följd av BEPS

av Anette Åkesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

De senaste åren har OECD arbetat med det så kallade BEPS-projektet. Dess syfte är att motverka skattebaserodering och förhindra vinstförflyttningar mellan länder. EU arbetar med att se till att de förslag som tagits fram genomförs på ett samordnat sätt i de olika medlemsländerna.

Förslagen siktar in sig på en starkare koppling mellan värdeskapande aktiviteter och skattebörda och kommer att medföra en mer ”rättvis” fördelning av de multinationella företagens skattebetalning.

Sverige har varit aktivt i arbetet, inte minst eftersom vi är medvetna om att ett land med relativt sett många huvudkontor men liten marknad kommer att drabbas negativt av denna omfördelning av skatteintäkter. Dock har vi inte haft någon information om storleken på förändringarna.

Det har framkommit att Finansdepartementet har tagit fram beräkningar av vilka konsekvenserna blir, men att denna information inte är offentlig. Det betyder att regeringspartierna sitter på mer information än som kommer övriga riksdagspartier till del. Det är problematiskt på flera sätt, inte minst ur demokratihänseende.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

När kommer finansministern att informera oppositionen, och även den allmänhet som kommer att drabbas av de sänkta skatteintäkterna, om storleken av de konsekvenser ett genomförande av BEPS-förslagen får?