Fråga 2015/16:1493 Tvångsåtgärder vid verkställighet av ut- och avvisningar

av Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Justitieombudsmannen, JO, meddelade i juni i år ett beslut som har stor betydelse för polisens arbete med verkställighet av ut- och avvisningar. I beslutet konstaterade JO att det i ett enskilt fall saknats lagstöd för de åtgärder polisen hade vidtagit i form av bland annat hämtning till flygplasten av en familj som hade nekats uppehållstillstånd i Sverige.

JO konstaterade därutöver, inom ramen för samma beslut, att lagstiftningen på området borde förtydligas. Detta så att det av lagsstiftningen klart framgår vilka tvångsåtgärder polisen har rätt att vidta för att verkställa ett av- eller utvisningsbeslut.

Det är förstås mycket olyckligt att det nu råder osäkerhet i vad polisen får och inte får göra inom ramen för verkställighetsarbetet. Lagstiftningen måste så snart som möjligt förtydligas. Detta är också den uppfattning som statsrådet Morgan Johansson har gett uttryck för. (TT, 14/7-16).

 

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är;

Vilken är ministerns och regeringens tidsplan för ny lagstiftning på området?