Fråga 2015/16:1482 Kartläggning av nutrition

av Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Statsrådet Gabriel Wikström skriver i sitt svar på min fråga 2015/16:1436 att många kommuner och landsting under senare år aktivt arbetat med att utveckla måltidsområdet och att förebygga undernäring samt att det enligt Socialstyrelsens föreskrifter krävs att vårdgivare ska fastställa rutiner för när en patients näringstillstånd ska utredas. Det är naturligtvis positivt, men det är precis som jag menar i min ursprungliga fråga endast ett steg i rätt riktning. Ett tillfredställande underlag kring hur vårdgivare går till väga för att upptäcka och behandla patienter som lider eller riskerar att drabbas av undernäring finns inte i dag då det saknas en ordentlig kartläggning av problemets omfattning och kostnader. Av den anledningen vore det önskvärt om statsrådet denna gång kunde svara på huruvida man avser genomföra en seriös kartläggning av undernäring samt en ordentlig utvärdering av Socialstyrelsens föreskrifter Förebyggande av behandling vid undernäring.

Statsrådet svarar svart på vitt att undernäring är ett stort hälsoproblem men att det trots det är vanligt i samband med sjukdom.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Avser statsrådet och regeringen vidta åtgärder för att kartlägga undernäringen, och i så fall vilka, eller anser statsrådet att det ansvaret helt ska falla på kommuner, landsting och enskilda vårdgivare?