Fråga 2015/16:1475 Förtroendet för Skogsstyrelsens styrelse

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Nyligen entledigade landsbygdsministern Charlotta Riberdahl från utredningsuppdraget om skogsvårdslagstiftningen efter att hon ifrågasatt privat ägande av skog.

Det är bra att regeringen markerar. Äganderätten är grundlagsskyddad, och det är otroligt viktigt att personer som agerar på uppdrag av staten inte ifrågasätter den.

Därför är det ytterst problematiskt att regeringen själv bidragit till att skapa stor osäkerhet om inriktningen på skogspolitiken, dels genom att överhuvudtaget tillsätta den ovannämnda utredningen, dels genom att tillsätta ledamöter i Skogsstyrelsens styrelse vars omdöme och lämplighet för uppdraget kan ifrågasättas. Redan den 17 maj i år ifrågasatte jag det lämpliga i detta i en skriftlig fråga till statsrådet Bucht (fråga 2015/16:1228).

I sitt svar på frågan skrev statsrådet bland annat om styrelsens roll:

”En central uppgift är att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen och de miljökvalitetsmål som beslutats av riksdagen kan uppnås”, samt att styrelsen ”som lyder under regeringen, är viktiga redskap för att förverkliga regeringens politik”.

Efter entledigandet av Riberdahl skrev en av ledamöterna, Mikael Karlsson - tidigare ordförande för Naturskyddsföreningen - följande på Twitter:

”Käre Bucht, Riberdahl var klok som tänkte högt. Jag lär upprepa frågan. Tål du inte demokratisk debatt får du gå vidare med din lilla kvast.”

Karlssons inlägg är både uppnosigt och provocerande och synnerligen anmärkningsvärt för att komma från en person som alltså ska bidra till att uppnå regeringens mål. Han anser sig uppenbarligen ha rätt i rollen som styrelseledamot i en statlig styrelse att fortsätta driva uppfattningar som står i strid med uppdraget från regering och riksdag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Hur motiverar statsrådet att statsrådet och regeringen har fortsatt förtroende för samtliga ledamöter i Skogsstyrelsens styrelse, samtidigt som en av ledamöterna uppenbarligen aktivt driver samma uppfattningar om ifrågasättande av den grundlagsskyddade äganderätten som ledde till att en statlig utredare entledigades?