Fråga 2015/16:1474 Situtationen i taxiverksamhet i mindre orter hotad

av Karin Svensson Smith (MP)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Sveriges riksdag har ställt sig bakom målet att kollektivtrafikresandets andel ska fördubblas till 2020 (jämfört med andelen 2006). Den ambitiösa målsättningen ska leda till ökad tillgänglighet mellan olika delar av landet och ett miljövänligt och resurseffektivt resande för alla där privatbilen med enkelhet ska kunna väljas bort.

Taxi är en viktig del av kollektivtrafiken. Ungefär hälften av taxiresorna är samhällsbetalda. Det handlar dels om färdtjänst för äldre och människor med funktionshinder, dels om skolskjuts för barn på landsbygden. Därutöver är taxinäringen viktig för det lokala näringslivet och besöksnäringen. Taxi är en nödvändig pusselbit för att få service och resande i hela landet att fungera.

Därför är det oroande att taxiföretag efter taxiföretag runtom Sverige tvingas dra ner, eller helt avveckla, sin verksamhet på grund av dålig lönsamhet. Det har lett till att orter står utan den service som taxi erbjuder.

Skälen är flera, men det är särskilt oroande att regionala kollektivtrafikmyndigheter runtom Sverige driver den nedåtgående spiralen genom att handla upp färdtjänst på ett sådant sätt att bussföretag tilldelas uppdraget. Mindre taxiföretag har svårt att konkurrera med ohemult låga priser och utanför storstadsområden behöver taxiföretagen färdtjänst- och skolskjutsverksamheten för att överleva.

Det finns skäl att påminna om vad 2 kap 14 § kollektivtrafiklagen (2010:1065) anger – nämligen att ”Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet”.Lagen om offentlig upphandling får inte leda till att prispressen blir omöjlig att klara, och att samhället inte kan använda sig av de tjänster som livskraftiga företag med stark lokalkännedom tillhandahåller.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder tänker statsrådet Shekarabi vidta för att säkerställa att kollektivtrafiklagen efterlevs och inte undanträngs av LoU?