Fråga 2015/16:1472 Skatt på kemikalier i vissa konsumentvaror

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Alliansregeringen tillsatte 2013 en utredning för att undersöka behovet av och en möjlig utformning av en skatt på farliga kemikalier. Detta eftersom ekonomiska styrmedel, när de utformas på ett ändamålsenligt sätt, kan spela en viktig roll för att styra produktionen bort från miljö- och hälsofarliga ämnen genom substitution.

 

I förslaget till ny kemikalieskatt föreslås att avgränsningen när det gäller vilka produkter som ska beskattas kan ske genom granskning av KN-nummer. Detta medför inte bara ökad en administrativ börda, utan innebär också att industriell elektronik kan komma att omfattas, vilket inte var syftet med den ursprungliga utredningen.

 

Att låta industriell elektronik omfattas av den nya skatten är dessutom ett förslag i bjärt kontrast mot regeringens aviserade nyindustrialiseringsstrategi.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansministern Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att verka för att den föreslagna kemikalieskatten inte ska omfatta industriell elektronik?