Fråga 2015/16:1468 Unga flickors psykiska hälsa

av Amir Adan (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar inom Stockholms stad i grundskolans årskurs 9 samt i gymnasiets år 2. Syftet är att följa utvecklingen av ungdomars vanor, attityder och levnadsvillkor. I årets undersökning har andelen deltagande elever ökat från 76 procent 2014 till 78 procent 2016. Glädjande är att siffrorna för många områden, såsom ungdomarnas minskade alkohol- och tobaksbruk, går i rätt riktning. Tyvärr visar sig ett område utvecklas negativt och det är unga människors psykiska hälsa, där särskilt unga flickor visar oroväckande resultat. Hela 40 procent av de deltagande flickorna i årskurs 9 uppger att de ofta är ledsna och deppiga utan att veta varför, där motsvarande andel år 2010 var 31 procent.

Psykisk ohälsa både bland unga och vuxna är ett växande samhällsproblem som måste tas på allvar. Om våra ungdomar inte får hjälp och stöd med sitt psykiska välmående riskerar situationen att försämras med åren och föra med sig många olika negativa konsekvenser som resultat.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att förbättra unga flickors psykiska hälsa?