Fråga 2015/16:1467 Skärpta licensregler för enhandsvapen

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

På polisens hemsida kan man läsa att polismyndigheten skärpt reglerna för att inneha och använda enhandsvapen vid skytte. Så här står det angivet på hemsidan:

"Nya regler för enhandsvapen

Med start den 15 juli 2016 skärps reglerna för licens för enhandsvapen för målskytte och det ställs tydligare krav på aktivt deltagande i skytteaktiviteter för att kravet på aktivt medlemskap ska vara uppfyllt.

Ett antal förändringar träder ikraft i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2009:13, FAP 551-3) om vapenlagstiftningen. Förändringarna har gjorts i 5 kapitlet i för att skapa en mer förutsägbar och enhetlig tillståndsgivning för enhandsvapen utifrån kravet i lagstiftningen på synnerliga skäl (d.v.s. att tillståndsgivningen ska vara mycket restriktiv). De nya kraven för aktivt deltagande som framgår av 5 - 6 §§ och träder ikraft den 15 januari 2017 enligt övergångsbestämmelse.

Enligt de nya föreskrifterna och allmänna råden bör skytteföreningen, eller skytten själv, föra en loggbok över skytteaktiviteterna så som träning och tävling. Loggboken kan användas som underlag då föreningsstyrelsen ska utfärda intyg över aktivt medlemskap och skjutskicklighet. Det har även tagits fram ett nytt föreningsintyg som är anpassat efter de nya föreskrifterna och allmänna råden."

Många skyttar har redan idag svårigheter att få licens på sina vapen och har därmed svårt att utföra sin sport och kunna tävla i den omfattning man önskar. Ändå vill polismyndigheten skärpa kraven ytterligare utan att ange några skäl till varför.

Min fråga till statsrådet Anders Ygeman är därför:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av det anförda eller anser statrådet att reglerna för att få licens på ett enhandsvapen för målskytte behöver skärpas enligt polisens beslut?