Fråga 2015/16:1447 Vänersjöfartens förutsättningar att utvecklas

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Insjötrafiken i Sverige spelar en viktig roll. I framtiden skulle den kunna växa i betydelse om den fick rimliga förutsättningar att utvecklas. Varje år fraktas 1,9 miljoner ton gods med fartyg till och från Vänerns hamnar, Sveriges största sjö, men bara en av de viktiga transportlederna på insjö. I Trafikverkets slutrapport om Göta älv och Vänerstråket gör man prognosen att godstransporterna på Vänern kommer fortsätta att öka fram till 2030.

En ny lågbro över Göta älv i Göteborg och gamla slussar i Trollhättan hotar dock framtiden för den viktiga Vänersjöfarten. Kommunerna runt Vänern, Sjöfartsverket med flera har överklagat tillståndet för bron, som riskerar att hindra den viktiga insjötrafiken på Göta älv och Vänern.

Ett fartyg som maximalt utnyttjar utrymmet i Trollhätte kanals slussar lastar lika mycket som fem godståg – eller 135 lastbilar. Skulle Vänersjöfarten försvinna behövs ytterligare 140 000 lastbilar och 1 500 tåg – varje år.

En höjning av avgifter och kostnader som inte står i proportion till 148 procent som föreslagits, och utan någon som helst konsekvens- och rimlighetsanalys, är inte att bejaka framtidens insjötrafik.

Sjöfarten är en viktig resurs för näringslivet runt Vänern. Gods som transporteras på sjön medverkar till att kraftigt avlasta väg- och järnvägsnätet i regioner runt Vänern och bidrar till en bättre miljö. Om godset flyttar från sjö till lastbil blir det en miljömässig försämring. Sjöfarten är dessutom av avgörande betydelse för tillväxt och jobb i Vänerområdet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Anna Johansson (S)​:

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet vidta för utveckling av Vänersjöfarten, och avser regeringen först ta fram konsekvensanalyser med jobb och tillväxt i fokus, för att öka och förbättra möjligheter till sjötransporter och överföra landsvägstransporter till sjön?