Fråga 2015/16:1425 Vindkraftsetablering och en flytt av marinens övningsområde i Blekinge

av Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Jag har tidigare ställt frågan till försvarsministern om hur en vindkraftsetablering i Hanöbukten skulle påverka Försvarsmaktens möjligheter att öva. I det svar jag fick från miljöminister Karolina Skog står att ärendet är omfattande och berör en rad olika intressen och att det för närvarande bereds inom Regeringskansliet.

Just på grund av att särskilt försvarsintresset riskeras att påverkas negativt är det centralt att det verkligen görs en grundlig konsekvensanalys av hur en eventuell vindkraftsetablering skulle drabba olika delar av Försvarsmakten när det gäller möjligheter att öva, kostnader och ytterst dess påverkan på det försvarsbeslut som riksdagen antog 2015.

I Försvarsmaktens underlag till regeringen om vindkraftsetableringen beskrivs vilka konsekvenser som ett beslut om vindkraftsetablering skulle få för Sveriges försvar. Där anges tre möjliga alternativ för den marina verksamhetens framtid om det skulle ske en vindkraftsetablering. Följande alternativ anges:

1. Att den marina verksamheten stannar kvar i Blekinge men att övningar sker i Stockholmsområdet.

2. Att hela den marina verksamheten omlokaliseras till Stockholmsområdet.

3. Att den marina verksamheten inklusive övningarna stannar kvar i Blekinge men att övningsområdet delvis flyttas till internationellt vatten.

Det konstateras vidare att en etablering skulle få negativa konsekvenser för flygvapnets övningsmöjligheter och för FMV:s och Saab Kockums provverksamhet för modifierad och nyutvecklad materiel.

Det är allvarligt att det svenska försvarets operativa förmåga riskerar att påverkas negativt i en tid då Sverige står inför allt större säkerhetspolitiska utmaningar. Det försvarsbeslut som fattades i bred politisk enighet och som började genomföras från årsskiftet utgår från åtgärder som ska ge högre operativ förmåga här och nu och som stärker Sveriges nationella försvar.

Regeringen måste därför noggrant beakta de negativa konsekvenser som en eventuell vindkraftsetablering i Hanöbukten skulle få för Sveriges försvarsförmåga.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka konsekvenser i fråga om kostnader och operativ förmåga bedömer försvarsministern att en eventuell vindkraftsetablering skulle få om försvarets marina verksamhet stannar kvar i Blekinge men övningsområdet delvis måste flyttas till internationellt vatten?