Fråga 2015/16:1418 Reformerat strandskydd för fler bostäder

av Ewa Thalén Finné (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Boverket justerade nyligen upp prognosen för hur många nya bostäder som vi behöver bygga för att få rätsida på bostadsbristen i Sverige. Enligt den nya bedömningen behövs det nu 710 000 nya bostäder fram till år 2025.

Läget är alltså fortsatt bekymmersamt kommande år. Därför behövs det nu krafttag och reformer för att lyckas vända utvecklingen och därmed kunna bygga bort bostadsbristen.

En viktig åtgärd bland flera är att reformera strandskyddet i grunden för att frigöra mer mark till attraktiva boendemiljöer. Många människor vill kunna bo nära vatten, och här kan inte minst vår landsbygd erbjuda unika möjligheter med en god livskvalitet. För att öka attraktionskraften ytterligare för bosättning utanför storstäderna behöver det därför bli enklare att kunna bygga i sjönära lägen.

I allmänhet gäller strandskyddet 100 meter inåt land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen, men skyddet kan vara utökat, genom ett särskilt beslut, upp till 300 meter både inåt land och ut i vattnet. Strandskyddet har inte minskat under senare år utan snarare ökat, vilket inte har varit avsikten. Regelverket borde därför snarast återgå till en maxgräns på 100 meter, och samtidigt behöver en större översyn av strandskyddet göras för att påbörja en decentralisering och för att möjliggöra fler undantag från strandskyddsbestämmelserna.

Självklart ska vi ha ett regelverk som värnar naturvärden och säkrar allmänhetens tillgång till våra stränder, men om vi menar allvar med att hela Sverige ska leva och att riva hinder för bostadsbyggande måste vi också våga införa lättnader och göra strandskyddsreglerna mer flexibla.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att reformera strandskyddet och därmed skapa förutsättningar för fler bostäder, och i så fall när?