Fråga 2015/16:1411 Mjölkkrisen och EU-åtgärder

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den pågående mjölkkrisen har lett till en svår situation för många mjölkbönder i Sverige. Bakgrunden till problemen är komplex men den akuta situationen beror bland annat på minskad efterfrågan från Kina och importstopp i Ryssland, vilket lett till överutbud och sänkta priser.

Inom EU har åtgärder vidtagits för att försöka lösa den akuta situationen, bland annat genom höjning av taket för intervention, det vill säga ökade möjligheter till stöd för privat lagring av mjölkpulver.

I Sverige har vi haft bred samsyn om att vi vill verka för lösningar i linje med den marknadsanpassning av jordbrukspolitiken som har skett de senaste åren. Samtidigt har vi varit överens om att den akuta och allvarliga situationen gör att vi måste vara pragmatiska för att hitta lösningar som kan dämpa krisen på kort sikt. Det har formulerats som att Sverige bör ”inta en konstruktiv hållning till effektiva åtgärder på EU-nivå”.

Sverige har hittills accepterat de höjningar av taket för intervention som har genomförts. Av underlaget till skriftligt samråd inför Jordbruks- och fiskerådet nästa vecka framgår det dock att regeringen avser att lägga ned sin röst avseende de nu föreslagna förändringarna.

Det vore intressant att få en utvecklad motivering av statsrådet till varför regeringens bedömning blir annorlunda vid den här höjningen jämfört med tidigare tillfällen – den med riksdagen förankrade ståndpunkten är ju densamma – samt vilken typ av åtgärder regeringen hade velat se i stället.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

Anser statsrådet och regeringen att agerandet vid rådsmötet är i linje med den av riksdagen förankrade ståndpunkten och vilken typ av åtgärder hade regeringen velat se att EU skulle vidta i stället för de föreslagna?