Fråga 2015/16:1381 Tonnageskatten

av Robert Halef (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Tonnageskatten är en schablonmässig beskattning av fartygens nettodräktighet som bestäms oberoende av företagens inkomster och utgifter. Det är en viktig fråga för svensk sjöfart och som näringen länge efterfrågat. Regeringen har haft som ambition att införa skatten den 1 juli, något som fått stöd även från övriga partier, eftersom vi värnar sjöfarten. Tonnageskatten definieras av EU som ett statligt stöd och kräver därför EU-kommissionens godkännande innan den införs. Det hela borde vara en formsak, eftersom nästan alla andra EU-länder har en tonnageskatt. Men nu har ärendet bordlagts av skatteutskottet eftersom man inte lyckats säkra ett godkännande från EU-kommissionen, vilket gör att svensk sjöfart även fortsatt får arbeta med sämre villkor än sina konkurrenter.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Vilka åtgärder vidtar finansministern för ett skyndsamt införande av tonnageskatten?