Fråga 2015/16:1374 Regler kring gödselförbud och deras inverkan på svenskt jordbruk

av Daniel Bäckström (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den senaste tiden har medierna uppmärksammat hur en lantbrukare i Säffle förbjudits att köra ut stallgödsel på helger eftersom det luktar, trots att han stämt av detta med både kommunen och de närboende. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen står fast vid beslutet att bonden inte får gödsla under lördagar, söndagar, helgaftnar och helgdagar.

Jag ställde i en interpellationsdebatt frågan till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om han tyckte det var rimligt att lantbrukares äganderätt inskränks och möjligheterna till ett rationellt jordbruk försvåras med nuvarande gödselregler. Denna fråga kunde dock inte ministern svara på utan han hänvisade till 2 kap. 3 § miljöbalken och sa att enligt den paragrafen ska ”alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra och motverka olägenheter för människors hälsa och miljön". Vidare sa han: ”Skyldigheten gäller för alla och gäller enligt 2 kap. 7 § i den utsträckning som det inte kan anses vara orimligt att uppfylla dem.” Således hänvisade Sven-Erik Bucht till klimat- och miljöministern när jag frågade hur detta förbud kommer att påverka den ekologiska produktionen, klimatet och miljön.

Nu har den slutgiltiga domen för lantbrukaren i Säffle fallit; mark- och miljödomstolen ger inget prövningstillstånd till lantbrukaren som inte får gödsla på helgerna. Farhågan ligger i att fallet blir prejudicerande för hela jordbruket och att allt fler lantbrukare kommer att förbjudas gödsla efter väder och vind. Ett sådant scenario skulle också hota framtiden för ett klimatfrämjande ekologiskt lantbruk. 

Följaktligen är min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Kommer statsrådet att vidta åtgärder och tillsätta en utredning om hur nuvarande gödselregler påverkar det svenska lantbruket och dess framtid?