Fråga 2015/16:1357 Myndigheters neutralitet

av Ellen Juntti (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Myndigheter måste i alla lägen upprätthålla en neutralitet i förhållande till religion och politik. En likvärdig behandling av anställda och kunder är avgörande för att förtroendet för landets myndigheter även fortsättningsvis ska vara starkt hos befolkningen.

Vi har alldeles nyligen sett exempel från gränspolisen i Skåne där en passkontrollant av religiösa skäl vägrat att ta sina kvinnliga kollegor i hand. Sina manliga kollegor tar han i hand. Detta väckte negativa reaktioner som föranledde att tre kvinnliga poliser anmälde ärendet till polisledningen. Passkontrollanten anklagade i sin tur poliserna för diskriminering.

I de uttalanden som myndigheten gjort om konflikten uppgavs det att jämställdheten är väldigt viktig, men att religionsfriheten är enormt stark och att den väger tyngre i det enskilda fallet.

En sådan ståndpunkt är inte oproblematisk. Utan att ta ställning i det enskilda fallet är det viktigt att politiken skickar tydliga signaler om vikten av att myndigheternas företrädare i alla lägen behandlar medborgarna och medarbetarna jämlikt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Hur säkerställer statsrådet, inom ramen för sitt ansvarsområde, att myndighetspersonal agerar jämställt gentemot alla människor oberoende av kön, sexuell läggning, etnicitet eller annat?