Fråga 2015/16:1353 Handlingsprogram enligt EU:s infrastrukturdirektiv

av Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Regeringen har den 7 juni i år lagt fram proposition 2015/16:186 Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel. Genom propositionen införs större delen av EU:s direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. En väsentlig del av direktivet tas dock inte upp till närmare behandling i propositionen och det är innehållet i artikel 3.

Där föreskrivs att varje medlemsstat ska anta ett nationellt handlingsprogram för utvecklingen av marknaden för alternativa bränslen inom transportsektorn och utbyggnaden av den tillhörande infrastrukturen. Medlemsstaterna ska senast den 18 november i år (2016) underrätta kommissionen om sitt nationella handlingsprogram. I propositionen anges emellertid bara att ärendet för närvarande bereds inom Regeringskansliet.

De nationella handlingsprogrammen ska bland annat, när så är lämpligt, ta hänsyn till regionala och lokala myndigheters samt berörda intressenters intressen. Enligt min uppfattning innebär det att berörda utanför den centrala, nationella nivån måste ges möjlighet att göra inspel till arbetet med handlingsprogrammet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Hur ser regeringens handläggnings- och beslutsprocess ut fram till dess att det stadgade handlingsprogrammet är antaget?