Fråga 2015/16:1346 Tullverket och brottsbekämpning

av Peter Persson (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Tullverkets verksamhet är både fiskal och brottsbekämpande. EU:s tullkodex har medfört att vi fick en ny tullag den 1 maj i år med stora förändringar som främst hade bärighet på fiskala frågor (elektronisk kommunikation, centraliserad klarering, allmänna ursprungsregler etcetera). Vad gäller brottsbekämpning fick Tullverket ökade befogenheter att kontrollera olika postförsändelser.

Det finns all anledning att fundera över om Tullverkets roll för såväl gränsskydd som brottsbekämpning kan stärkas. Inrikesministern bör på alla sätt understödja myndighetssamverkan och själv tänka i dessa termer. Det gäller att utnyttja hela klaviaturen, inte minst eftersom brottsligheten gör något motsvarande i sin verksamhet. Smuggling, bidragsbrott och olovlig försäljning av alkohol knyts till exempel ihop i fråga om de så kallade alkoholbussarna.

Inrikesministern borde i samverkan med andra ministrar undersöka om inte Tullverket med utökade befogenheter och en större personalstyrka skulle kunna göra mer för att reducera brott och brottsförutsättningar. En skarpare gränskontroll skulle kunna mota ännu fler vapen och drogförsändelser. Tullverkets möjligheter att göra pass- och identitetskontroller kan kanske stärkas. Likaså behövs befogenheter att också kontrollera utgående gods samt personer som lämnar landet. Givetvis ska också berörda myndighetschefer inlemmas i dialogen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman: 

 

Avser statsrådet att diskutera med finansministern, som har ansvaret för Tullverket, om hur Tullverkets brottsbekämpande kapacitet bättre kan tillvaratas för att trygga landet och dess gränser?