Fråga 2015/16:1339 Vindkraft och hinderbelysning

av Anders Åkesson (C)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I skriftlig fråga 2015/16:1010 undrade jag om försvarsminister Peter Hultqvist kan tänka sig att vidta generella åtgärder för att se till att Försvarsmakten skyndsamt medverkar till en lösning och klargör de eventuella problemen med radarstyrning av hindermarkering på vindkraftverk.

Med Dnr Fö2016/00468/MFI, den 30 mars 2016, svarade försvarsminister Peter Hultqvist:

Den 23 maj 2016 hade Nätverket för Vindbruk och Energimyndigheten en ”handläggarträff” med länsstyrelsernas vindkrafthandläggare. Försvarsmakten och Transportstyrelsen var inbjudna att tala om hinderbelysning. I anteckningarna från handläggarträffen gick att läsa:

”Försvarsmaktens Emily Larsson från avdelningen för fysisk planering fanns på träffen för att berätta om arbetet med vindkraftsärenden. Det blev en diskussion kring radarstyrd hindersbelysning och Emily Larsson meddelade att den utredning om radarstyrd hindersbelysning, som Transportstyrelsen inväntar och som påverkar de dispensansökningar som har inkommit, inte finns. Att en utredning pågår är ett missförstånd och Försvarsmakten beklagar detta.”

Detta uppmärksammades av alla företag och myndigheter som suttit fast i mer än två år i väntan på den utredning som Försvarsmakten har hänvisat till i sina yttranden. Förvåningen var stor. Den utredning eller interna beredning som försvarsministern refererade till, och som har hindrat och fördröjt vindkraftsprojekt i mer än två år, finns inte. Det resultat som försvarsministern för en månad sedan utlovade ”inom kort” skulle uppenbarligen inte presenteras alls.

Den 7 juni 2016 ändrades anteckningarna efter påtryckningar från Försvarsmakten. Nu står det ingenting alls om någon utredning. Förhalandet fortsätter.

Regeringen har en uttalad ambition att vi som nation ska bli den första fossilfria välfärdsstaten. Det är uppenbart att Försvarsmakten – som del av statsförvaltningen – inte medverkar till detta. I stället motverkar Försvarsmakten, aktivt och konsekvent, vindkraftsutbyggnad. Hinderbelysningsfrågan är toppen på ett isberg. Sedan 2010 har Försvarsmakten motarbetat vindkraftsetablering. Stoppområden, radiolänk, väderradar, MSA-ytor, ammunitionsförråd …. listan kan göras sorgligt lång.

Det borde vara självklart att Försvarsmakten ska kunna verka i den miljö den uppträder i, vilket i dagsläget och framöver kommer att vara ett landskap med vindkraft. Men helt uppenbart är att regeringen inte förmår styra Försvarsmakten. Anvisningar och råd räcker uppenbarligen inte. Hittills har Försvarsmakten själv fått utreda konsekvenserna för den egna myndighetens verksamhet. Det har inte fungerat.

Jag är övertygad om att det finns goda möjligheter för försvar och vindkraft att kunna samexistera. I andra länder med mindre yta och mer vindkraft än i Sverige tycks det fungera bra. Det som behövs är att regeringen fattar mod och ger order som militären förstår. Ett första steg borde vara att förtydliga Försvarsmaktens instruktion. 

Min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist blir:

 

På vilka punkter anser försvarsministern att Försvarsmaktens instruktion ska ändras för säkerställa att Försvarsmakten medverkar i omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle?