Fråga 2015/16:1336 Problem för asylsökande att öppna ett betalkonto

av Ulla Andersson (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Återkommande får vi ta del av historier om hur människor nekas tillgång till ett betalkonto med grundläggande befogenheter. Ibland är bankerna inte villiga att bistå med detta, andra gånger är det individens bristande möjlighet att kunna identifiera sig som är problemet.

I höst kommer ett EU-direktiv att genomföras i svensk lagstiftning som stärker individers rätt till tillgång till ett betalkonto. Det kommer underlätta för till exempel överskuldsatta att få tillgång till ett konto, men problemen kvarstår för dem som har svårt att identifiera sig.

Människor på flykt saknar ofta, av förklarliga skäl, sådana handlingar. Andra gånger är landets institutioner så bristfälliga att dessa människors id-handlingar inte är giltiga i Sverige. Det här är ett problem som har påpekats och lyfts under många år, men ännu har ingen lösning kommit på plats. Inte heller den utredning som föregått det EU-direktiv som nu ska genomföras har hittills rett ut den frågan, må vara att slutbetänkandet ännu inte är klart.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet Per Bolund följande:

 

Avser statsrådet att lägga fram ett förslag som gör det möjligt för människor som inte kan identifiera sig på grund av att de är asylsökande att kunna öppna ett betalkonto med grundläggande befogenheter?