Fråga 2015/16:1331 Sanktionsavgifter för kör- och vilotider

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Transportstyrelsens förslag om ändringar i kör- och vilotiderna är ute på remiss. Förslaget har redan fått kritik av bland andra Sveriges Åkeriföretag som menar att förslagen går långt över vad som krävs enligt EU:s regler och hänvisar till en förordning som ännu inte är beslutad och skulle innebära oflexibla och orimliga sanktioner. En del av kritiken riktas mot att förslaget upplevs som stelbent och att det ger orimligt stora sanktionsavgifter för små avvikelser i kör- och vilotider vilket skulle innebära ett brott mot EU:s proportionalitetsprincip

Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen om att underlätta tolkningen av kör- och vilotiderna. Sveriges åkeriföretag kan inte både ha hårdare regler och högre sanktionsavgifter än andra länder i Europa eftersom det snedvrider konkurrenskraften.

Sverige har ett regelverk som på många områden är hårdare än många andra länders. Transportstyrelsen har ett näringspolitiskt uppdrag att verka för att svenska företag får en förstärkt konkurrenskraft. De föreslagna ändringarna i kör- och vilotider skulle dock motverka det uppdraget.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tillse att sanktionsavgifterna för avvikelser i kör- och vilotider för yrkeschaufförer inte påverkar konkurrenskraften för svenska åkerier?