Fråga 2015/16:1321 Skåne som en försöksregion för järnvägsunderhåll

av Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Skånes järnvägsinfrastruktur har ett för högt kapacitetsutnyttjande. Det är trångt på de skånska spåren med flaskhalsar som påverkar järnvägstrafiken i hela Sverige. Trafikverket bedömer att bristande säkerhet och tillförlitlighet i Skånes transportsystem begränsar möjligheterna till vidgade utbildnings- och arbetsmarknadsregioner. Beräkningar från Sweco visar att kapacitetsutnyttjandet på Södra stambanan norr om Lund kommer att vara 148 procent redan 2025 om inget görs. Det kan jämföras med Trafikverkets rekommenderade maxtak på 85 procent.

Högre kapacitetsutnyttjande innebär färre tåg och lägre hastigheter, och det försvårar genomförandet av järnvägsunderhåll. Den mycket ansträngda trafiksituationen i Skåne i kombination med att det finns en regional samsyn kring prioritering av underhållsåtgärder gör regionen särskilt lämplig som en försöksregion för en bättre organisering och planering av underhållet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att göra Skåne till en försöksregion för en bättre organisering av järnvägsunderhållet?