Fråga 2015/16:1303 Flyttning av skeppsvrak och ägarlösa båtar

av Lars Tysklind (L)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Regeringen uppdrog den 1 november 2007 åt Statskontoret att utreda och lämna förslag på vem som bör ha rätt eller skyldighet att omhänderta, sanera och flytta skeppsvrak och ägarlösa båtar. Statskontoret kom med en rapport i maj 2008.

Ett pm togs fram på Miljödepartementet 2012.  Miljödepartementet har därefter i  promemorian om flyttning av båtar och skrotbåtar lämnat förslag till en ny lag om flyttning av båtar i vissa fall. Miljödepartementet anser i detta pm att det finns ett behov av kompletterande lagstiftning som ger staten eller en kommun en tydlig befogenhet att flytta en båt i de fall där detta kan anses nödvändigt. En ny lag bör även fastställa tillfredsställande och enhetliga rutiner för hur flyttningen ska ske och vilka åtgärder som ska vidtas för skrotbåtar respektive andra båtar innan äganderätten kan övergå till staten eller en kommun. En jämförelse kan göras med lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall som ger statliga och kommunala myndigheter rätt att under särskilda omständigheter flytta ett fordon utan ägarens medgivande. Promemorian har remissbehandlats (Regeringskansliets dnr M2012/1824/R) och är nu under övervägande i Miljö- och energidepartementet.

Det är angeläget att gå vidare med detta då det är ett återkommande problem för kommuner med hamnar där det ligger till exempel avställda fiskebåtar som riskerar att sjunka eller har sjunkit vid kaj. Förutom att båten måste bärgas, vilket är kostsamt i sig, finns stor risk att miljöfarligt avfall läcker ut i hamnbassängen.

Kommunerna känner sig maktlösa då det inte är möjligt att med laglig rätt flytta båtarna utan ägarens medgivande. Det kan anses som egenmäktigt förfarande och kommunen kan bli skyldig att reparera eventuella skador som åsamkas av flytten om man ändå väljer att genomföra en sådan.

Regelverket bör snarast ändras så att kommunen har möjlighet att besluta om flytt av båtar som utgör en risk.

Med hänvisning till detta vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att få fungerande regelverk på plats som ger kommunen möjlighet att flytta båtar som utgör en risk och finns det någon aktuell tidsplan för detta?