Fråga 2015/16:1292 Jordbruket och växtskyddsmedlen

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Ett stort problem för det svenska jordbruket är att konkurrensförutsättningarna i många fall är sämre i Sverige än i andra länder. Det handlar delvis om pålagor vi i Sverige har ålagt jordbruket genom olika typer av särkrav, vilket är olyckligt i sig. Men ett stort problem är också så kallad ”gold-plating”, när myndigheter medvetet väljer att göra snävare tolkningar av EU-reglerna än vad man behöver göra – och betydligt snävare än vad andra länder gör.

Jag har tidigare lyft det konkreta problemet som gäller växtskyddsmedlen och Kemikalieinspektionens orimliga hantering av godkännanden och dispenser på det här området. Det finns exempelvis åtskilliga fall där Kemikalieinspektionen inte tillåter växtskyddsmedel som andra länder i EU har godkänt eller gett dispens för. Det slår hårt mot svenskt jordbruk, och därför måste regeringen agera.

Jag är medveten om att statsrådet inte får lov att lägga sig i enskilda myndighetsbeslut, och det är heller inte min avsikt med denna fråga. Men på ett övergripande plan skulle jag gärna vilja veta hur landsbygdsministern ser på den här problematiken.

Det har nu gått några veckor sedan landsbygdsministern och undertecknad debatterade frågan. Jag presenterade en rad exempel på åtgärder som regeringen skulle kunna vidta för att lösa problemen. Statsrådet gav dock inga besked då och har inte gett det senare heller. Det finns därför anledning att nu följa upp vilka åtgärder statsrådet och regeringen arbetar med, eller planerar, på det här området.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

På vilket sätt är statsrådet beredd att säkerställa att inte svenska bönder, genom att svenska myndigheter gör helt andra tolkningar av EU-regler än vad motsvarande myndigheter i våra grannländer gör, drabbas av omfattande konkurrensnackdelar?