Fråga 2015/16:1288 Tillväxtverkets försämring för näringslivsbefrämjande ideella organisationer

av Mats Green (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Regeringen har – genom Tillväxtverket – kraftigt, plötsligt och trots tidigare besked medvetet försämrat förutsättningarna för näringslivsbefrämjande ideella organisationer såsom exempelvis Nyföretagarcentrum. Trots tidigare besked har man ändrat förutsättningarna under löpande verksamhetsår 2016 och sänkt det nationella stödet för Nyföretagarcentrum med 24 procent. Det är knappast de långsiktiga och fasta spelregler som näringsministern tidigare utlovat som utgångspunkt för regeringens näringspolitik.

Som motiv för detta anges migrationsutmaningen. Att flyktingsituationen innebär ekonomiska såväl som verksamhetsmässiga utmaningar för både den offentliga verksamheten och samhället i stort torde inte vara någon nyhet. Dock säger det onekligen en del om prioriteringar när man skär hårt i stödet till de välståndsskapande krafter som organisationer som Nyföretagarcentrum utgör – för att i så hög utsträckning som möjligt kunna avskärma både bidragssystem och statliga organisationer som Tillväxtverket från nödvändiga förändringar, rationaliseringar och effektiviseringar.

Några enhetliga principer för dessa förändrade förutsättningar i fråga om det statliga stödet till de ideella näringslivsorganisationerna synes icke heller finnas, då det synes vara tämligen godtyckligt. Man har undantagit en organisation – IFS – med motivet att denna gör insatser riktade mot personer med utländsk härkomst.

Med samma bevekelsegrund är det därför anmärkningsvärt att Nyföretagarcentrum inte undantagits, då denna organisation gentemot målgruppen personer med utländsk härkomst har såväl fler starter som fler kunder än ovannämnda undantag. Över hälften av dem som söker rådgivning hos Nyföretagarcentrum är kvinnor, och var fjärde är född utomlands.

Tilläggas kan att Nyföretagarcentrum startar 10 000 företag och ger råd till 20 000 personer per år. Staten bidrar med ett verksamhetsbidrag på 2,5 miljoner kronor, som nu sänks till 1,9 miljoner. Samtidigt genererar de 10 000 nya företag som startar genom Nyföretagarcentrum 4 miljarder kronor årligen.

Samtidigt som Tillväxtverket minskar stödet till bland annat Nyföretagarcentrum spenderar man drygt 1,2 miljoner kronor på framtagandet av ny en logotyp för denna av skattebetalarna finansierade myndighet.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S):

 

På vilket sätt gynnar det försämrade statliga stödet till Nyföretagarcentrum ett ökat företagande, ökad egenförsörjning och minskad arbetslöshet i allmänhet och bland utlandsfödda i synnerhet?