Fråga 2015/16:1267 Försenade utbetalningar från Migrationsverket

av Gunilla Nordgren (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I februari månad fick jag svar från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på min fråga angående de försenade utbetalningarna till kommunerna. I svaret stod att regeringen var medveten om problemen och avsåg att i närtid återkomma i denna fråga samt att Migrationsverket fått i uppdrag via regleringsbrev för 2016 att vidta åtgärder för att åstadkomma snabbare utbetalningar till kommunerna.

Nu, snart fyra månader efter det svar jag fick i februari, har ingenting hänt. Tvärtom har beloppen som skulle ha utbetalats till kommunerna ökat till ännu större belopp.

För Skånes kommuner uppgår nu beloppet till ca 1,5 miljarder kronor.

Kommunerna fick ett engångsbelopp på ca 8,3 miljarder 2015 som även ska täcka de extra kostnader som uppstår 2016, men dessa pengar är ju inte tänkta att ersätta de kostnader som kommunerna har rätt att få från Migrationsverket. Kommunerna tar ett mycket stort ansvar för den situation som uppstod framför allt under hösten 2015. Såväl skola som socialtjänst med mera är i många kommuner hårt pressade.

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

 

När kan kommunerna räkna med att få den ersättning från Migrationsverket som de har rätt till?

Är den skuld som Migrationsverket hade till kommunerna per den 31 december 2015 upptagen som skuld i Migrationsverkets redovisning för 2015?