Fråga 2015/16:1259 Sanktionsmöjligheter mot riksdagsledamöter som missköter uppdraget

av Martin Kinnunen (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Det har i medierna rapporterats om en riksdagsledamot som uppenbart missköter sitt riksdagsuppdrag. Ledamoten har inte varit på plats i Riksdagshuset under lång tid utan fokuserar i stället enbart på att bedriva privat näringsverksamhet samtidigt som personen uppbär full ersättning som riksdagsledamot.

Så som lagstiftningen i dag är utformad har de politiska partierna inga eller mycket små möjligheter att agera gentemot enskilda riksdagsledamöter som uppenbart missköter sitt uppdrag. Om ledamoten som i detta fall är partilös saknas helt sådana befogenheter. Inte heller talmannen har i dag några befogenheter att agera i ett sådant fall.

Detta är problematiskt ur flera aspekter, men kanske framför allt eftersom det riskerar att skada förtroendet för riksdagen och den representativa demokratin i stort. I andra parlament i världen finns olika typer av sanktionsmöjligheter, bland annat genom avdrag på arvodet för ledamöter som inte deltar i arbetet i tillräcklig utsträckning.

Jag vill med anledning av detta fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande: 

 

Har ministern och regeringen några planer på att utreda frågan om att införa någon form av sanktionsmöjligheter gentemot riksdagsledamöter som uppenbart missköter sitt riksdagsuppdrag?