Fråga 2015/16:1245 Kommunplacering i samma kommun som asylsökande bott i under asylprocessen

av Fredrik Schulte (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Väntetiden för en asylsökande att få sin asylansökan prövad uppskattas i dag uppgå till mellan 18 och 24 månader. Trots den långa väntetiden existerar inga integrationspolitiska åtgärder att tala om. Detta har gjort att flera kommuner i stället har börjat ta saken i egna händer. Täby kommun har till exempel aktivt börjat arbeta med en kartläggning av tidigare arbetslivserfarenheter och kunskaper hos asylsökande som bor på asylboenden belägna i kommunen. Syftet är att så snabbt som möjligt kunna matcha ihop dem med tänkbara arbetsgivare och planera etableringen. Ett stort problem är dock om samma individer efter att asyl beviljats senare kommunplaceras i andra delar av landet. Därmed kan mycket av samma etableringsarbete gå om intet, barn tvingas på nytt att rotas upp och lämna skolan de gått i och så vidare. Omvänt måste kommuner som gjort stora ansträngningar för att sköta mottagandet på ett bra sätt börja om på nytt. Detta skapar en märklig struktur, gör allt annat än uppmuntrar till ett bra integrationsarbete och är kort och gott inte till gagn för någon.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsministern:

 

Hur ställer sig ministern till att de som beviljats asyl i största möjligaste mån kommunplaceras i samma kommun som de bott i under asyltiden? Och om ministern ställer sig positiv till detta, vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att detta också blir verklighet och inte hindras av byråkratiska skäl på myndighetsnivå?