Fråga 2015/16:1242 Brandskydd för årsrika personer

av Barbro Westerholm (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Varje år omkommer omkring 100 personer i bränder i Sverige. Nio av tio som dör i bränder gör det i sina bostäder. Årsrika människor är kraftigt överrepresenterade. Det beror på att de inte själva kan släcka en brand eller klara av att ta sig ut ur bostaden när det börjar brinna.

I den nationella strategin för hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda, framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) år 2010, finns följande vision: ”Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.”

Den nationella samverkansgruppen för brandskyddsfrågor, vars roll är att långsiktigt förvalta och vid behov utveckla den nationella strategin, utarbetade strax efter att strategin antogs en vägledning för hur kommuner kan arbeta med riskinventering och erbjudande av individanpassat brandskydd till äldre och funktionsnedsatta. 

Tyvärr har vägledningen ännu inte lett till tillräckligt positiva resultat. Fortfarande är det alltför få kommuner i Sverige som arbetar systematiskt med att erbjuda individanpassat brandskydd. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att fler kommuner ska arbeta systematiskt med att erbjuda individanpassat brandskydd?