Fråga 2015/16:1228 Inriktningen på skogspolitiken

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Nyligen utsåg regeringen nya ledamöter till Skogsstyrelsens styrelse. Eftersom styrelsen är ett viktigt organ för att styra myndigheten är det viktigt att ledamöterna är införstådda med och är beredda att verka för den skogspolitik som riksdagen har beslutat om.

Två ledamöter, Mikael Karlsson – tidigare ordförande för Naturskyddsföreningen – och Håkan Wirtén – generalsekreterare för Världsnaturfonden –, har båda tidigare på olika sätt ställt krav på omfattande förändringar avseende svensk skogspolitik. De har bland annat krävt ökad statlig styrning av skogen och strävat efter att ytterligare urholka äganderätten genom att begränsa eller helt ta bort rätten till ekonomisk ersättning när skogsägares möjlighet att bruka skogen inskränks.

Enligt vår mening är dagens skogspolitik – särskilt grundanslaget som betonar frihet under ansvar och som balanserar miljömål och produktionsmål – i allt väsentligt välfungerande och väl värd att hålla fast vid.

Det finns en uppenbar risk att regeringen, genom tillsättandet av nya ledamöter med en så tydlig egen agenda, bidrar till en politisering av myndigheten som vore mycket olycklig.

Det vore intressant att få veta dels om regeringen muntligt eller skriftligt gett instruktioner om några ändringar i skogspolitiken till myndigheten, och dels på vilket sätt regeringen har säkerställt att alla ledamöter i styrelsen är beredda att verka enligt den av riksdagen fastslagna inriktningen på skogspolitiken.

Landets drygt 300 000 skogsägare har rätt att få veta hur det ligger till.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

På vilket sätt avser statsrådet och regeringen att säkerställa att Skogsstyrelsen och dess styrelse i alla delar framgent agerar utifrån den inriktning på skogspolitiken som riksdagen har fastställt?