Fråga 2015/16:1225 Torka och vattenbrist som naturolycka

av Jan R Andersson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Situationen på södra Öland är just nu på grund av svår torka och stor vattenbrist mycket besvärlig. Om inte kommunen vidtagit omfattande åtgärder hade krisen varit ett faktum. I dag transporteras vatten i tankbilar från fastlandet på avstånd upp till 10 mil enkel resa.

Södra Öland har omkring 100 jordbruksföretag samt en stor livsmedelsindustri som kräver en säker vattenförsörjning. Dessa företag tillsammans med andra näringar hotas nu om inte vattentillgången kan säkras i närtid. Många djurägare fruktar att nödslakt av boskap snart kan bli aktuellt.

I ett sådant krisläge skulle man kunna tro att samhällets samlade resurser skulle stå till förfogande. Men så är inte fallet. Det finns statliga medel avsatta för statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor som utförs eller avses bli utförda bland annat för att anpassa Sverige till de effekter som följer av ett förändrat klimat. Medlen disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Problemet är att i dag räknas översvämningar som naturolyckor medan torka inte gör det. Detta trots att även det senare kan bero på klimatförändringar. Risken för såväl torka som för översvämningar kan öka när klimatet förändras. Därför vore det lämpligt om de båda togs på allvar från ansvariga myndigheter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att förtydliga instruktionerna till MSB så att även omfattande torka eller vattenbrist ska kunna betraktas som naturolycka?