Fråga 2015/16:1224 Avgiftshöjningar för sjötransporter på de inre vattenvägarna

av Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

 

Sjöfartsverket lade den 15 mars i år fram ett förslag om nya farledsavgifter. Förslaget har enligt Sjöfartsverket tagits fram i syfte att ”… möta den pågående strukturomvandlingen av sjönäringen och för att öka förståelsen för Sjöfartsverkets prissättning. Modellen har gjorts så enkel, rättvis och transparent som möjligt för att sjöfartsnäringen och transportköparna ska få en ökad förståelse för Sjöfartsverkets prissättning, men också lättare kunna förutse kostnaderna vid valet av transport.”

Av förslaget framgår att de rabatter som i dag finns i systemet försvinner, däribland rabatten på lotsavgiften för sjöfarten på Vänern, i Trollhättekanal och i Mälaren samt borttagande av undantag från farledsavgift för transporter mellan hamnar i Brofjorden.

Enligt samstämmiga uppfattningar i branschen riskerar ovanstående förändringar att leda till att gods som i dag går på köl flyttas över till lastbilar med följd att ett redan hårt ansträngt vägnät belastas ytterligare, och att den kapacitet som sjöfart innebär inte utnyttjas. Beräkningar som branschen gjort ger vid handen att förslaget innebär att avgifterna ökar med ca 130 procent för godstransporter på Vänern.

Samtidigt som ovanstående sker ger regeringen Sjöfartsverket i uppdrag att ta fram konkreta planer för att flytta gods från väg och järnväg till sjöfart på de inre vattenvägarna. Transportstyrelsen, en annan statlig tillsynsmyndighet för sjöfarten, har dock valt att inte just nu gå vidare med frågan om lotsdispenser – en åtgärd som annars skulle kunna underlätta just tröskelkostnaderna för att ta godset via vattenvägen.

Båda myndigheterna, Sjöfartsverket och Transportsstyrelsen, lyder under Näringsdepartementet och infrastrukturministern.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag därför fråga statsrådet Anna Johansson: 

Är statsrådet medveten om ovanstående händelseutveckling, och vad gör i så fall statsrådet för att förhindra att godstransport förs från sjöfart till väg- eller järnvägstransport?