Fråga 2015/16:1187 Förvar i återvändandeprocess

av Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Moderaterna vill kraftigt förstärka återvändandearbetet. Många människor beviljas asyl och skydd i Sverige. Den som däremot nekas asyl och därmed av myndighet eller domstol inte bedöms ha ett skyddsbehov måste återvända till sitt hemland. Det är viktigt för att hålla en tydlig skillnad mellan ett ja och ett nej i asylprocessen, vilket i sin tur är viktigt för trovärdigheten i systemet.

I dag vet vi att polis ofta måste kopplas in i återvändandearbetet – detta då den person som nekats asyl inte vill återvända frivilligt eller har avvikit. Migrationsverket beräknar att så många som 46 000 personer kan komma att avvika efter att ha nekats asyl fram till år 2019.

Förvar kan användas i återvändandeprocessen. Det gäller till exempel när det är fråga om att förbereda verkställigheten av ett beslut om av- eller utvisning, förutsatt att det finns en risk att den berörde avviker, håller sig undan eller på annat sätt förhindrar verkställighet.

Vi har i Sverige enbart 330 förvarsplatser. Moderaterna anser att Sverige behöver fler förvarsplatser och att möjligheten till förvar bör användas i större utsträckning.

Självklart är det viktigt att de få förvarsplatser vi har används, detta med tanke på hur många människor som i dag avviker i återvändandeprocessen.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Används våra förvarsplatser i dag fullt ut?