Fråga 2015/16:1166 Uppföljning av Kemikalieinspektionens instruktion

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Ett konkret, högst aktuellt och närmast akut problem för svenskt jordbruk är att Kemikalieinspektionen gör helt andra tolkningar av EU:s regelverk avseende växtskyddsmedel än vad övriga länder gör. Jag har tidigare lyft problemen bland annat i interpellationsdebatter med både landsbygdsministern och miljöministern.

Det finns åtskilliga fall där Kemikalieinspektionen inte tillåter växtskyddsmedel som andra länder i EU har godkänt eller gett dispens för. Det leder till att svenskt lantbruk slås ut och att jordbruksprodukterna i stället importeras från länder utan våra tuffa krav. Det är inte bra för svenskt jordbruk, och det är heller inte bra för miljön eftersom miljöproblemet bara flyttas till ett annat land.

Ett problem är att myndigheten inte verkar väga in vilka effekterna av besluten blir på helheten. Stuprörstänkande är sällan bra, men på det här området blir effekterna närmast förödande.

Kemikalieinspektionen fattar sina beslut utan hänsyn till hur odlingen påverkas eller vilka miljöeffekterna blir om importen från andra länder – utan våra miljökrav – ökar som ett resultat av besluten.

I förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen står bland annat följande:

”4 § Kemikalieinspektionen ska särskilt

[…]

4. informera, stödja och samverka med företag, myndigheter och andra berörda om kemiska produkter, biotekniska organismer, kemikaliesäkerhet och gällande regler samt i frågor som rör inspektionens verksamhet”

Vår uppfattning är att detta i dag inte fungerar tillfredsställande, och vi har därför föreslagit, förutom andra åtgärder på området, att regeringen borde ge ett tydligare uppdrag till Kemikalieinspektionen att jobba med detta.

Men givet den tydliga instruktion, citerad ovan, som trots allt redan i dag finns är det ändå relevant att tydliggöra på vilket sätt myndigheten arbetar för att följa sin instruktion.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

På vilket sätt följer ministern och regeringen upp att Kemikalieinspektionen följer den del av instruktionen som citeras ovan, och kan ministern till riksdagen lämna en fullständig redogörelse över den muntliga och skriftliga redovisning av detta som regeringen fått ta del av?